+34 620713386 info@primaveradh.com
0
  • No products in the cart.

Avís legal

1- Objecte

Les presents Condicions Generals (des d’ara les “Condicions Generals”) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del portal d’Internet emplaçat en l’adreça www.primaveradh.com (des d’ara “el Portal” o “Primavera d’hivern”) i de la qual és titular Francesc Domenech Rosell, amb domicili social al carrer Cor de Jesús, 6,9 de València amb el NIF 48410115Z. i l’objecte social de la qual és la recopilació, confecció i difusió d’informació a través d’internet així com la comercialització i venda de productes propis o de tercers.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faça ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través del Portal Primaversadh.com es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions on line entre Primaveradh.com i els seus clients.

Primaversadh.com està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el Portal, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan haja estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l’Usuari

2.1- Condicions d’Accés i Ús

A través de l’adreça emplaçada en Primaversadh.com qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d’accés al Portal estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

2.1.1- Registre d’Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, Primaveradh.com es reserva alguns dels Serveis oferts a través del Portal als Usuaris Registrats de Primaveradh.com mitjançant la cumplimentació del corresponent formulari de registre d’Usuaris de Primaveradh.com que estarà a la disposició dels Usuaris que ho desitgin.

L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o “login” i la seva contrasenya o “password” (des d’ara i de manera conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb l’establert en les clàusules següents.

2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés

L’Usuari tindrà l’opció d’escollir i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’Usuari no podrà escollir com Nom d’Usuari paraules o expressions malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic. Primaveradh.com es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari que reuneixi alguna de les característiques anteriorment esmentades.

2.1.3- Ús i Custòdia

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al Webmaster de Primaveradh.com el més aviat, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. Primaveradh.com queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels mals i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús licit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut al qual tingui accés bé a través de la pàgina web de Primaveradh.com o de tercers prèviament proporcionada per Primaveradh.com i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, a no ser que sigui per a ús personal, informació (s’entèn per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat del Portal.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament mals o perjudicis que puguin alterar el propi Portal així com no introduir, ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el disposat en la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de Primaveradh.com o persona per aquest portal delegada.

Referent a això, Primaveradh.com s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altra anàlegs.

– Contingut del Portal

El Portal té com objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació i distribució de productes i serveis.

Aquesta Base de dades propietat de Primaveradh.com i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, descripció tècnica completa etc..

La informació proporcionada no ha de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes i serveis existents en el sector. Primaveradh.com per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricadors.

Primaveradh.com manifesta que el producte ofert se sol correspondre amb la fotografia i descripció. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions en el que al seu aspecte físic respecta però sense menyscabar la integritat i característiques del producte sol·licitat.

Primaveradh.com s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3- Drets i Obligacions de Primaveradh.com

Primaveradh.com respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi Portal i identificat amb el seu corresponent copyright.

Primaveradh.com es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

Primaveradh.com no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al Portal titularitat de Primaveradh.com.

Primaveradh.com es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i o concreta ubicació del contingut integrant del Portal, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatorios, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

Primaveradh.com no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el Portal o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Portal posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com, botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres sites relacionats amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable Primaveradh.com dels sites als quals accedeixi l’Usuari a través del seu pagina, en el que al Dret a l’Honor pugui afectar. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervínculos. Per la seva banda Primaveradh.com tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar dites hipervínculos, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, Primaveradh.com podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular Primaveradh.com en el seu degut moment. No obstant, serà Primaveradh.com qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l’IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Primaveradh.com es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment Primaveradh.com podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per Primaveradh.com lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per Primaveradh.com en la seva oferta i tindran validesa fins l’expiració del període assenyalat o l’esgotament del seu stock.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d’una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s’efectuï l’enviament, així com del tipus d’enviament que es trii. En qualsevol cas comença a contar des que Primaveradh.com rep l’import de la comanda o validació de la venda contra-reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Primaveradh.com. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d’efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Primaveradh.com.

Si el retard en el lliurament és imputable a Primaveradh.com i supera els 15 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s’hagués retardat. Així mateix, Primaveradh.com no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment demanats abans que Primaveradh.com hagués procedit a l’expedició dels mateixos, Primaveradh.com podrà exigir el pagament d’una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 4% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Primaveradh.com . En els supòsits que el client acceptés com forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.

Els productes adquirits hauran d’abonar-se després que s’accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a Primaveradh.com l’import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats.

Una vegada comprovat el pagament s’iniciarà per part de Primaveradh.com la tramitació de la comanda.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, Primaveradh.com procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l’adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Primaveradh.com procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. Primaveradh.com podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s’obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d’aquest albarà coincideixen. Així mateix s’ha de comprovar que el nombre d’embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d’embalums lliurats.

AL lliurament de la mercaderia, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l’Usuari en l’albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per Primaveradh.com , estant el cost de dita assegurança inclòs en el preu corresponent a l’epígraf de manipulació i ports.

Tant per a fer efectiu el cost de l’assegurança per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l’apartat d’observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a Primaveradh.com aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, via e-mail o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, Primaveradh.com no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

5- Garantia

La garantia s’aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d’explotació determinades pels fabricants. Primaveradh.com no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d’altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d’una deterioració o pèrdues de dades.

Primaveradh.com no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seva garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergués.

Primaveradh.com podrà unilateralment i a la seva sola discreció accedir a facilitar els tràmits envers el fabricant
Els productes queden fora de garantia pels següents motius:
-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions electricas.
-Si resulten danyats per realitzar una incorrecta configuració o instal·lació del programari,maquinari i perifèrics, per part del client.
-Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat per Primaveradh.com .
-No entren en garantia els productes no subministrats per Primaveradh.com que s’afegeixin als subministrats per Primaveradh.com .
-Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

6- Devolucions i Dret de Ressolució

Primaveradh.com no admetrà devolucions en les vendes de mercaderies que puguin ser reproduïdes o copiades fàcilment i amb caràcter immediat. La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l’acord d’ambdues parts. Primaveradh.com es reserva el dret d’exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. Primaveradh.com solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Primaveradh.com acceptarà l’exercici de l’esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat (no desprecintado ni instal·lat) que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Primaveradh.com estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Primaveradh.com en la seva OFERTA EN FERMA.

4- Primaveradh.com procedirà igualment a retornar l’import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Primaveradh.com acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la Societat Primaveradh.com o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida ( voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc..

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Primaveradh.com atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, Primaveradh.com i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Primaveradh.com i remès al CLIENT amb l’objecte d’acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.

7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per Primaveradh.com estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de ProductesDeLaTerra.CAT o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (ProductesDeLaTerra.CAT).

Igualment Primaveradh.com serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin arreu del Portal i que siguin propietat de Primaveradh.com , així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com licenciatario dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pagina web Primaveradh.com han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual Primaveradh.com no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de Primaveradh.com.

8- Protecció de Dades

Primaveradh.com plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el seno de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir integramente tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

Primaveradh.com allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. Primaveradh.com recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a Primaveradh.com a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de Primaveradh.com per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça que a aquest efecte s’assenyala

Primaveradh.com es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. Primaveradh.com adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Referent a això vegi’s Política de Privacitat del portal Primaveradh.com

De conformitat amb el disposat en la politica de privacitat de Primaveradh.com , es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant el envio d’un email a l’adreça

9- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual a l’estat espanyol, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d’acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d’arbitratge de Madrid (CIM) a la normativa del qual se sotmetran. Dita Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. Si l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © Primaveradh.com . Tots els drets reservats. Prohiba la seva reproducció total o parcial.

Protecció de Dades

Primaveradh.com plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el seno de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir integramente tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest site, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

Primaveradh.com allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. Primaveradh.com recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a Primaveradh.com a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de Primaveradh.com per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’adreça que a aquest efecte s’assenyala

Primaveradh.com es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. Primaveradh.com adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Referent a això vegi’s Política de Privacitat del portal Primaveradh.com

De conformitat amb el disposat en la politica de privacitat de Primaveradh.com, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça info [arrova] primaveradh.com

Idioma